01 May
01May

Firma Hager, zało­żona w 1955 roku w Niem­czech, stała się wiodącym dostawcą produktów elek­trycz­nych dla prze­mysłu, budow­nictwa miesz­ka­nio­wego i komer­cyj­nego. Zakres produktów obej­muje dystry­bucję energii, osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny, auto­ma­tykę budynku oraz systemy prowa­dzenia prze­wodów.  

Nasze rozwią­zania

Zapew­niamy nieza­wodne rozwią­zania elek­tryczne dla biur, hoteli, handlu deta­licz­nego, domów i budynków wielo­miesz­ka­nio­wych! Rozwią­zania firmy Hager są elastyczne i skalo­walne, co zapewnia, że stale zmie­nia­jące się wyma­gania projek­towe będą zawsze speł­nione. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.